Esto es la leyenda
100,3 abbbbbbbb
3,124 bbbbbab
2456,4567 bbbbbba